Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Farnost Nové Strašecí
e-mailová adresa farnosti: straseci.fara@gmail.com    
Pomodlete se s námi:

                                          k přehrávání potřebujete Flash Player

     Slavný růženec

Pro prehrani filmu potrebujete Flash Player.

     Tajemství Světla

Pro prehrani filmu potrebujete Flash Player.

     Slavný růženec

Pro prehrani filmu potrebujete Flash Player.

     Bolestný růženec 

Pro prehrani filmu potrebujete Flash Player.
 

 

 Ohlášky po neděli 12.3.2017: 

3.  týden postní 2017 verze 2.pdf (dokument Adobe PDF)3. týden postní 2017 verze 2.pdf

 

Adorace v první čtvrtek, pátek a sobotu /tedy tento týden ne/

 SVÁTOST SMÍŘENÍ 60-30  min. před mší svatou /středa, čtvrtek, pátek, sobota/

Modlitba  RŮŽENCE 30.min. před mši svatou /MIMO PONDĚLÍ/

KŘÍŽOVÁ CESTA v pátek od 17.30 /možnost svátosti smíření 17-18.00/

 Mše svatá v latině i s latinskými zpěvy 2.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


O čem se píše

Platný postní řád

Papež Pavel VI. vydal 17.2.1966 Apoštolskou konstituci Paenitemini, která stanovila obnovený postní řád. Církev následuje Kristův příklad, plní jeho příkaz postit se/Mk 1,15/,protože je povolána ke stálé očistě a reformě /semper purificanda et reformanda – LG 8/  Postem si člověk vyprošuje odpuštění hříchů /Jer 36,9/, Boží pomoc v těžkostech /Esdr 8,21/, odvrácení vín a návrat k Bohu /Jer 36,6 – 7/, posvěcuje se, disponuje se k lepšímu pochopení věcí Božích /Ex 34,38/.Popeleční středa

 

Pamatuj, že prach jsi
a v prach se obrátíš

Poselství Svatého Otce Františka k 25. světovému dni nemocných

Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…» (Lk 1,49)

Drazí bratři a sestry,

dne 11. února budeme slavit v celé církvi a zvláště v Lurdech 25. Světový den nemocných na téma: Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…» (Lk 1,49). Tento den, ustanovený mým předchůdcem svatým Janem Pavlem II. v roce 1992 a poprvé slavený 11. února 1993 právě v Lurdech, poskytuje příležitost, abychom věnovali zvláštní pozornost nemocným anebo všeobecněji lidem trpícím. A zároveň vyzývá ty, kdo se pro ně obětují, počínaje rodinnými příslušníky až po zdravotnické pracovníky i dobrovolníky, aby vzdávali díky za povolání obdržené od Pána doprovázet nemocné bratry. 

AP vyhlašuje výběrové řízení na post ředitele pedag-psych poradny

Arcibiskupství pražské  

 

vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby  

 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna,  

 

se sídlem v Praze 8, Karlín, Pernerova 427/8.  

 

 

 

 

Požadavky:

·      splnění všech předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a odborná kvalifikace psychologa nebo speciálního pedagoga podle § 19 resp. § 18 zákona
č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících, v platném znění

·      pět let praxe v oboru pedagogicko-psychologického nebo speciálně-pedagogického poradenství

·      rozsáhlé teoretické znalosti a profesní orientace v oboru pedagogicko-psychologického poradenství (znalost anglického nebo jiného světového jazyka je výhodou)

·      znalost problematiky řízení školského poradenského zařízení a školských předpisů

·      organizační a řídící schopnosti

·      osobní či profesní zkušenosti v rezortu církevního školství, orientace v prostředí katolické církve a dalších křesťanských církví

 

 

Přihlášky zasílejte písemně doporučenou poštou do 16. května 2017

Předpokládaný nástup do funkce od 1. srpna 2017.

Nabídka originálních výrobků sester bosých karmelitek

Nabízíme Vám odkaz na originální  výrobky sester bosých karmelitek. Výtěžek z prodeje je hlavním zdrojem jejich obživy.http://www.bosekarmelitky.cz/

Úvodní slovo

Milí návštěvníci farních webových stránek, srdečně Vás vítám! Naleznete zde zprávy  o dění v naší farnosti a také informace týkající se náboženského a duchovního života každého člověka. Jsem rád, že Vám mohu být touto formou více nablízku a doufám, že tím budu moci přispět i prohloubení našich vzájemných kontaktů nebo k jejich navázání.  

Vyprošuji všem návštěvníkům hojnost Božího požehnání a mocnou přímluvu patronky naší farnosti, Panny Marie. 

 

Výuka náboženství v ZŠ
 
1.-2. třída /děti před 1. sv. přijímáním/
PÁTEK  
13.00 - 13.45

3.-8. tř. /děti po 1. sv. přijímání
PÁTEK  
13.55 - 14.40
Vyučuje Mgr. Klára Baslíková
 

Co jsou to odpustky ?

 

"Odpustky se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena. Je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek od církve, která jako služebnice vykoupení rozděluje a používá pokladu zadostiučinění /zásluh/ Krista a svatých. Odpustek je částečný, nebo plnomocný podle toho, zda osvobozuje částečně nebo úplně od časného trestu za hříchy.
Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým. (Katechismus katolické církve, §1471)