Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Články » Modlitba za kněze

Modlitba za kněze

Sv. Jan Maria Vianney, svatý kněz z Arsu, řekl biskupu Mons. Deviemu:
„Chcete-li obrátit svou diecézi, musíte nejdříve ze svých kněží udělat světce...“ Výzva tohoto velkého světce platí určitě pro všechny biskupy a církevní představené, platí však i pro nás, kteří milujeme Ježíše a jeho Církev...,a tak jsme zvláštním způsobem spoluzodpovědní za její prosperování. Podpořme v tom naše biskupy a naše kněze, řeholníky a sestry svou modlitbou, obětováním každodenní práce a těžkostí a alespoň duchovně obětováním mše svaté a Svatého přijímání.

Modleme se: ...viz celý článek

 

 

 

Svatý Jene, faráři Arský, ty jsi miloval Ježíše, jeho Matku a jeho Církev

více než svůj vlastní život a nešetřil jsi žádné oběti,

abys získal duše pro nebe.

Svým svědectvím a zářivým příkladem lásky k Bohu

jsi přivedl nesčetné množství lidí k obrácení.

Buď naším orodovníkem u Božího trůnu

a vypros nám milost svatých biskupů, kněží a řeholníků.

Svatý Jene, faráři Arský, shlédni z nebe na náš ubohý svět,

který místo toho, aby sloužil Bohu, přisluhuje člověku,

místo toho, aby se Boha bál, tváří se jako by neexistoval.

Mocný orodovníku, který jsi na zemi s rozhodností

odporoval tělesné žádostivosti,

vypros nám milost čistých biskupů, kněží a řeholníků,

kteří odporují žádostivosti, odvracejí se od všech nezřízeností

a jsou tak naplněni Duchem Svatým,

že se stanou podle tebe důstojnou obětí a horlivými zastánci

našeho nejvyššího dobra, Ježíše Krista a jeho svaté Církve,

zanícenými ctiteli nejsvětější Bohorodičky Panny Marie,

poslušnými syny Svatého otce

a statečnými spolubojovníky sv. Michaela archanděla

a všech nebeských zástupů proti mocnostem zla

ke cti a slávě Boží a ke spáse světa. Amen

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému ...


Buď velebeno Neposkvrněné početí

nejsvětější a nejčistší Boží Matky Panny Marie nyní a na věky. Amen.


Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu

Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé milované nevěsty! (3x)

Kontakt na nového kněze farnosti po 1.7.2020

P. Martin Janata

email: straseci.fara@gmail.com

tel: 605 704 526

Slovo  o. Jiřího na rozloučenou

Charita NS

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

tel.730 684 475

Email: fchnovestraseci@gmail.com

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde