Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Články » SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO-LETNICE

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO-LETNICE

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO-LETNICE

 

 • 1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
 • 2Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
 • 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
 • 4všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
 • 5V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
 • 6a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.
 • 7Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?
 • 8Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:
 • 9Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie,
 • 10Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané,
 • 11židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“
 • 12Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“
 • 13Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“
 • 14Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně:
 • 15Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť je teprve devět hodin ráno.
 • 16Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
 • 17‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
 • 18I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.
 • 19A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu.
 • 20Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný;
 • 21a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.‘
 • 22Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.
 • 23Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
 • 24Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.
 • 25David o něm praví: ‚Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal;
 • 26proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději,
 • 27neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.
 • 28Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.‘
 • 29Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes.
 • 30Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn;
 • 31viděl do budoucnosti, a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach.
 • 32Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.
 • 33Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.
 • 34David nevstoupil na nebe, ale sám říká: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici,
 • 35dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.‘
 • 36Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“
 • 37Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“
 • 38Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
 • 39Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“
 • 40A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“
 • 41Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
 • 42Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
 • 43Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.
 • 44Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.
 • 45Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.
 • 46Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.
 • 47Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
 • Kontakt na nového kněze farnosti po 1.7.2020

  P. Martin Janata

  email: straseci.fara@gmail.com

  tel: 605 704 526

  Slovo  o. Jiřího na rozloučenou

  Charita NS

  Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

  tel.730 684 475

  Email: fchnovestraseci@gmail.com

  parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

  Foto z pohřbu P. Peterky: zde