Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Duchovní život » Katolická církev » Hlavní modlitby
Jednou se Ježíš opět modlil o samotě. Když skončil, požádal ho jeden z učedníků: “Pane, nauč nás, jak se máme modlit. Jan Křtitel tomu své učedníky také učil.”
Ježíš mu vyhověl: “Když se modlíte, říkejte:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.
Zde najdete další modlitby